Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

1 Θέση ειδικού συνεργάτη στον Τύρναβο

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/
Προκήρυξη για την πρόσληψη ενός Ειδικού Συνεργάτη έως τη λήξη της τρέχουσας δημοτικής περιόδου εξέδωσε ο δήμος Τυρνάβου.

Αναλυτικά η προκήρυξη:

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Πλήρωσης μιας (1) θέσης Ειδικού
Συνεργάτη του ∆ήμου Τυρνάβου

Ο ∆ήμαρχος Τυρνάβου έχοντας υπόψη :

- Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
- Τις διατάξεις του άρθρου 163 ν. 3584/07 «Κύρωση του Κώδικα
Κατάστασης ∆ημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων», όπως ισχύει με τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 45 του ν. 3979/2011,
- Την με αριθ. 74802/29-12-2010 εγκύκλιο του ΥΠΕΣΑΗ∆,
- Τον ΟΕΥ του ∆ήμου Τυρνάβου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη ενός(1) Ειδικού Συνεργάτη έως τη λήξη της τρέχου-
σας δημοτικής περιόδου, ο οποίος θα απασχολείται ως σύμβουλος του  ∆ημάρχου Τυρνάβου σε δημοτικά – διοικητικά θέματα.
Οι ενδιαφερόμενοι/νες πρέπει να έχουν :
Α) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους
υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως και 17).  Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση,  υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986,  στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται.
Β) Πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι., της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής,
Γ) Να έχουν εμπειρία σε θέματα ΟΤΑ ή και νομικών προσώπων των ΟΤΑ τουλάχιστο είκοσι τεσσάρων (24) μηνών. Η εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής :
Για μεν τους μισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλω-
ση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να  δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.
Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα, μπορούν, εναλλακτικά, αντί της
υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.
Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση,
υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, για το είδος και την χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.
∆) Γνώση ξένης γλώσσας.
Ε) Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα : α) Βασικές έννοιες
Πληροφορικής & Επικοινωνιών – ΤΠΕ, β) Χρήση Η/Υ και ∆ιαχείριση Αρχείων, γ) Επεξεργασίας κειμένων, δ) Υπολογιστικών φύλλων, ε) Βάσεις δεδομένων, στ) Παρουσιάσεις, ζ) Υπηρεσιών διαδικτύου.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν εντός τριημέρου από
την επομένη της δημοσίευσης της παρούσας στον τύπο, στο Τμήμα Ανθρώπινου ∆υναμικού του ∆ήμου, τα εξής δικαιολογητικά :

1. Αίτηση & Υπεύθυνη ∆ήλωση του ν. 1599/1986, ότι πληρούνται τα γενικά προσόντα διορισμού,
2. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα,
3. Επικυρωμένο αντίγραφο του απαιτούμενου τίτλου σπουδών,
4. Αποδεικτικά εμπειρίας,
5. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που αποδεικνύει τα ανωτέρω αναφε-
ρόμενα προσόντα τους.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με το βιογραφικό σημείωμα και τα
σχετικά δικαιολογητικά θα κατατίθενται μέχρι την 11 Μαρτίου 2013
στα γραφεία του ∆ήμου (αρμόδιος υπάλληλος κ. Γρηγοριάδου Μαρία, τηλ. 24923-50126) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Δεν υπάρχουν σχόλια: