Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

2 Προσλήψεις στο Δήμο Αλεξανδρούπολης

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/ Την πρόσληψη,με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
συνολικά δύο(2)ατόμων για την υλοποίηση του συγχρηματοδοτούμενου
Προγράμματος« Ανάπτυξη δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
προς όφελος των γυναικών για την καταπολέμηση της βίας-∆ημιουργία
Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό
επίπεδο» του ∆ήμουΑλεξανδρούπολης.

ΠΕ Ψυχολόγων 1

ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών 1


 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αλεξανδρούπολης Λ. Δημοκρατίας 306 - ΤΚ 68100, απευθύνοντάς υπόψη κ. Πιπερίδη Ευσταθίου (τηλ. επικοινωνίας:2551064219,163 & 298).

Προκήρυξη Στο NeoBux πληρώνεστε απλώς για την περιήγηση στις διαφημιζόμενες σελίδες.

Δεν υπάρχουν σχόλια: