Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

8 θέσεις στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/ Προσκαλούμε τους ενδιαφερόμενους σε συνεργασία με το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας , με το καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών για τις παρακάτω ειδικότητες:
 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ
101
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
8 ΜΗΝΕΣ
1
102
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
8 ΜΗΝΕΣ
1
103
ΥΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ
8 ΜΗΝΕΣ
6


 ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση αυτοπροσώπως , είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο ,εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή , στο τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας κα στη Διεύθυνση ΑΓ. ΣΙΛΑΣ , ΤΚ 65500 ΚΑΒΑΛΑ υπόψη κ. Παπάκη Ζωής (τηλ επικοινωνίας 2513501596 και 2513501588)
Στη περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής , ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
         
          Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες και ορίζεται από   2/4/2013 έως   και 11/4/2013       

Προκήρυξη Στο NeoBux πληρώνεστε απλώς για την περιήγηση στις διαφημιζόμενες σελίδες.

Δεν υπάρχουν σχόλια: