Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

Έρχονται 4.091 θέσεις Ελεγκτών εσόδων

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/
Την προκήρυξη για την πλήρωση 4.091 θέσεων Ελεγκτών Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους υπέγραψε ο υπουργός Οικονομικών κ. Γ. Στουρνάρας.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι υπάλληλοι όλων των κλάδων του υπουργείου Οικονομικών, ενώ ποσοστό 65% επί των προκηρυσσομένων θέσεων θα καλυφτεί από υπαλλήλους με προηγούμενη εμπειρία σε ελεγκτικά καθήκοντα.
Οι ενδιαφερόμενοι για την κάλυψη των θέσεων των Ελεγκτών θα υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας, συνοδευόμενη από πλήρες βιογραφικό σημείωμα και τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι υπάλληλοι που έχουν τιμωρηθεί, καταδικασθεί ή έχει ασκηθεί και εκκρεμεί σε βάρος τους πειθαρχική δίωξη ή συμπληρώνουν το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης έως το 2015.
Οι υποψήφιοι που τελικώς θα επιλεγούν θα υπογράψουν συμβόλαιο αποδοτικότητας, στο οποίο θα εξειδικεύονται οι συγκεκριμένοι στόχοι που οφείλουν να εκπληρώσουν.
Με την απόφαση του κ. Στουρνάρα ανακλήθηκαν οι προηγούμενες προκηρύξεις, η διαδικασία των οποίων δεν έχει μέχρι σήμερα ολοκληρωθεί, και τυχόν υποβληθείσες αιτήσεις δεν θα ληφθούν υπόψη. Ήτοι , οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν εκ νέου αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Επίσης, οι ήδη τοποθετηθέντες του διαγωνισμού ελεγκτές δεν θα συμμετάσχουν στην παρούσα διαδικασία.

Σύμφωνα με την απόφαση του Γ. Στουρνάρα:

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι υπάλληλοι όλων των κλάδων του υπουργείου Οικονομικών, κατηγορίας Πανεπιστημιακής (ΠΕ), Τεχνολογικής (ΤΕ) και Δευτεροβάθμιας (ΔΕ) Εκπαιδεύσεως.
Ειδικά για την κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ορίζεται ότι ποσοστό 5% του αριθμού των προκηρυσσομένων θέσεων θα καλυφθεί από υπαλλήλους αυτής της κατηγορίας.
Ποσοστό 65% των θέσεων θα καλυφτεί από υπαλλήλους με προηγούμενη εμπειρία σε ελεγκτικά καθήκοντα ή καθήκοντα υπαλλήλου δικαστικού τμήματος και λήψης αναγκαστικών μέτρων είσπραξης.
Στην περίπτωση που το ανωτέρω ποσοστό δεν συμπληρωθεί από τις υποβληθείσες αιτήσεις, τότε οι εναπομείνασες θέσεις θα συμπληρωθούν από τον πίνακα των υπαλλήλων χωρίς εμπειρία.
Ως προηγούμενη εμπειρία νοείται η άσκηση ελεγκτικών καθηκόντων ή καθηκόντων υπαλλήλου δικαστικού τμήματος για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών. Συνολική εμπειρία στον έλεγχο μικρότερη των δύο (2) ετών δεν λαμβάνεται υπόψη.
Οι ενδιαφερόμενοι για την κάλυψη των θέσεων των Ελεγκτών καλούνται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας (ως συνημμένο υπόδειγμα), συνοδευόμενη από πλήρες βιογραφικό σημείωμα και τα απαραίτητα δικαιολογητικά των προσόντων που επικαλούνται, δηλώνοντας την περιφέρεια στην οποία επιθυμούν να τοποθετηθούν
Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι υπάλληλοι που έχουν τιμωρηθεί ή έχει ασκηθεί και εκκρεμεί σε βάρος τους πειθαρχική δίωξη για οποιοδήποτε παράπτωμα ή έχουν καταδικασθεί ή έχει ασκηθεί και εκκρεμεί σε βάρος τους ποινική δίωξη ή συμπληρώνουν το όριο ηλικίας ή το χρόνο υπηρεσίας για συνταξιοδότηση μέσα στην επόμενη τριετία από την ημερομηνία επιλογής.
Οι υποψήφιοι με την αίτησή τους συνυποβάλλουν Ειδική Αναλυτική Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης (Πόθεν Έσχες), Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 (Α'75) ότι δεν θα ασκούν οποιοδήποτε ιδιωτικό έργο με αμοιβή, έστω και αν έχει χορηγηθεί άδεια άσκησης αυτού από την υπηρεσία, εφόσον επιλεγούν και για όσο χρονικό διάστημα υπηρετούν σε θέσεις ελεγκτών και Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 για την ύπαρξη της διετούς εμπειρίας.
Η αίτηση υποψηφιότητας με το βιογραφικό σημείωμα και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής Προσωπικού. Για την επιλογή όλων των ελεγκτών θα αξιολογηθούν και θα συνεκτιμηθούν τα δεδομένα κριτήρια (η κατοχή τίτλου σπουδών συναφούς με το αντικείμενο του ελέγχου και της είσπραξης, η κατοχή διδακτορικού ή μεταπτυχιακού διπλώματος, η άριστη ή πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και μίας δεύτερης ξένης γλώσσας, η αποδεδειγμένη γνώση χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών και προγραμμάτων μηχανογραφικών εφαρμογών, κ.α..).
Η Ειδική Επιτροπή θα καταρτίσει πίνακες επιτυχόντων, ανά περιφέρεια, κατατάσσοντας τους υποψηφίους με φθίνουσα κλίμακα βαθμολογίας, με βάση το βαθμό τους στη συνέντευξη, καθώς και τη μοριοδότηση.
Οι πίνακες κατάταξης των Ελεγκτών, ανά κατηγορία υποψηφίων ΠΕ –ΤΕ και ΔΕ (με εμπειρία ή χωρίς εμπειρία), ισχύουν για μία τριετία από τη δημοσιοποίηση αυτών και οι θέσεις που κενώνονται, κατά τη διάρκεια της τριετίας καλύπτονται από αυτούς. Η τοποθέτηση των ελεγκτών, με βάση τους ανωτέρω πίνακες, θα γίνεται σταδιακά, σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες.
Οι υποψήφιοι που τελικώς θα επιλεγούν ελεγκτές βεβαίωσης και αναγκαστικής είσπραξης των εσόδων του κράτους θα υπογράψουν συμβόλαιο αποδοτικότητας, στο οποίο εξειδικεύονται οι συγκεκριμένοι στόχοι που οφείλουν να εκπληρώσουν.
Οι εν λόγω θέσεις θα κατανεμηθούν ανά Περιφέρεια, για την κάλυψη οργανικών μονάδων κεντρικών, αποκεντρωμένων και περιφερειακών υπηρεσιών (κεντρική υπηρεσία, ελεγκτικά κέντρα, Δ.Ο.Υ.).

Δεν υπάρχουν σχόλια: