Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

(1) Εργατοτεχνίτης στο Δήμο Ηγουμενίτσας

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/ Την πρόσληψη  εργατοτεχνικού προσωπικού υψηλής εξειδίκευσης στο πλαίσιο του υποέργου «Σωστικές Αρχαιολογικές Έρευνες» της ενταγμένης στο Ε.Π. «Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας - Ηπείρου 2007-2013» πράξης «Κατασκευή οδού Ηγουμενίτσας – Πρέβεζας, βελτίωση κατά τμήματα, υποτμήμα 4: Καρτέρι – Γερακάρι – Πάργα από Χ.Θ 0+000 έως Χ.Θ. 14.937)», με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης έως το τέλος του έργου.

 Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν, καλούνται να συμπληρώσουν την επισυναπτόμενη στην παρούσα προκήρυξη αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, νομίμως επικυρωμένα, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά (σε περίπτωση  ταχυδρομικής υποβολής οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην Υπηρεσία έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων) στα γραφεία της υπηρεσίας στη διεύθυνση: Κύπρου 68 – 461 00 Ηγουμενίτσα, υπόψιν κ Κασσιανής Λάζαρη (τηλ. επικοινωνίας: 26650.29177/8) εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, που αρχίζει από την επομένη εργάσιμη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και την ιστοσελίδα http://www.yppo.gr και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας, δηλαδή από 23.04.2013 έως 02.05.2013 και ώρα 12.00 μ.μ.

Αρχείο Λήψη Αρχείου

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: