Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

20 προσλήψεις στο Δήμο Κοζάνης

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ότι θα προσλάβει εργατικό και τεχνικό προσωπικό για απασχόληση µέχρι και πέντε ηµεροµίσθια κατ ' άτοµο το µήνα για το έτος 2013, συνολικού αριθµού είκοσι (20) ατόµων , προς κάλυψη των αναγκών της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και συγκεκριµένα δέκα (10) ∆Ε Τεχνιτών οικοδόµων και δέκα (10) ΥΕ Εργατών.

 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
 Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν αίτηση στη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κοζάνης (∆/νση : Πλατεία 28 ης Οκτωβρίου 1, τηλ : 2461350400) και αρµόδιοι για την παραλαβή είναι ο υπάλληλος Καράτζιας ∆ηµήτριος κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες . Οι  ενδιαφερόµενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά σε αποκλειστική προθεσµία πέντε εργάσιµων ηµερών από την ανάρτηση της παρούσας τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες . (Από 29/4 ως και 8/5/2013)


 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


 

Δεν υπάρχουν σχόλια: