Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

(29) Άτομα στο Δήμο Τρικκαίων

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/ 
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι εννέα (29) ατόμων για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»/ ΕΣΠΑ 2007–2013 «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» του Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμού Αθλητισμού, Πολιτισμού, Κοινωνικής Φροντίδας & Αλληλεγγύης «Ο ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ» του Δήμου Τρικκαίων.

 
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ν.Π.Δ.Δ. «Ο ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ», Γαριβάλδη 8,Τ.Κ.42100 Τρίκαλα, απευθύνοντάς την στην Διεύθυνση Διοικητικού υπόψιν κ. Χρήστου Βαβίτσα (τηλ. επικοινωνίας: 2431353553-2 ).

 Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής: Τρίτη, 07/05/2013


 

Δεν υπάρχουν σχόλια: