Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

3 Πρόσληψης στο Δήμο Χίου

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/ Πρόσληψη επιστηµονικού προσωπικού και ειδικευµένων εργατών µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για τις ανάγκες του ενταγµένου στο ΕΣΠΑ έργου «∆ίκτυα ύδρευσης Κουτρουλόµυλος – Αγ . Πολύκαρπος , Περιφερειακός Λατοµίου , υδροδότησης Καρυών , υδροδότησης Αυγωνύµων , ∆ΕΗ – ∆εξαµενές Θυµιανών και κατασκευή νέων δεξαµενών στην Ψαρόπετρα Ν. Χίου ».

Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής 
Όσοι επιθυµούν να προσληφθούν , καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν µε τα συνηµµένα δικαιολογητικά , νοµίµως επικυρωµένα , είτε αυτοπροσώπως , είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο , εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή , είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή (σε περίπτωση ταχυδροµικής υποβολής οι αιτήσεις µε τα συνηµµένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην Υπηρεσία έως την ηµεροµηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων ) στα γραφεία της Κ΄ ΕΠΚΑ Σαπφούς 22-Μυτιλήνη Τ.Κ.81100- Λέσβος , υπόψιν κ. Σαραντινού Βασιλική (τηλ . επικοινωνίας : 22510 22087) εντός προθεσµίας πέντε (5) εργασίµων ηµερών που αρχίζει από την εποµένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόµβο (ιστοσελίδα ) της εφαρµογής ∆ΙΑΥΓΕΙΑ ( http://diavgeia.gov.gr ) και του ΥΠ .ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ .ΘΡ .ΠΟΛ.ΑΘΛ . ( http://www.yppo.gr ) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Κ΄ΕΠΚΑ .  (Υποβολή αιτήσεων από 30-04-2013 έως  10-5-2013).


 
 Αρχείο Λήψη Αρχείου

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: