Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

20 Άτομα στο Δήµο Ευρώτα Λακωνίας

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/ Ο ∆ήµος Ευρώτα Λακωνίας ύστερα από την υπ’ αριθ. 164/2012 απόφαση του ∆.Σ, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εργατικό και τεχνικό προσωπικό για απα- σχόληση µέχρι και πέντε ηµεροµίσθια κατ' άτοµο το µήνα, συνολικού αριθµού είκοσι (20) ατόµων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του.

 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
 Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του ∆ήµου Ευρώτα (∆/νση: Σκάλα Λακωνίας τηλ: 27353-60028) και αρµόδιος για την παραλαβή είναι η υπάλληλος κ. Βασιλακάκου Π. Σταυρούλα κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Οι  ενδιαφερόµενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά µέσα σε προθεσµία πέντε (5) ηµερών από την εποµένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του ∆ήµου. 

Αρχείο Λήψη Αρχείου

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: