Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

3 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/ Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασία ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών, κατά αριθμό ατόμων και ειδικότητα:

Εργάτης καθαριότητας ΥΕ 16     2      Δύο (2) μήνες
 Οδηγός καθαριότητας ΔΕ 29     1      Δύο (2) μήνες  


 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
 Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα παρακάτω δικαιολογητικά: 1) Κυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας. 2) Φωτοαντίγραφο επικυρωμένο του τίτλου σπουδών, όπου απαιτείται. 3) Φωτοαντίγραφο επικυρωμένο άδειας άσκησης επαγγέλματος, όπου απαιτείται. 4) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνουν αν το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο(12μηνο) που συμπληρώνεται κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 του Ν. 2190/94 με την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου ή για την κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, ή όχι.  5) Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης. 6)  Πιστοποιητικό Εντοπιότητας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της ΔΕΥΑΚ Αστυπάλαιας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, εντός προθεσμίας (5) πέντε ημερών, που αρχίζει από την ημέρα ανάρτησης της παρούσας στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου δηλαδή από 27-05-2013 έως 31-05-2013.

Αρχείο Λήψη Αρχείου

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: