Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

2 Άτομα στο Κτηνιατρικό Εργαστήριο Ιωαννίνων

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/ Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο  (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Κτηνιατρικού Εργαστηρίου  Ιωαννίνων, που εδρεύει στα Ιωάννινα.  


Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Κτηνιατρικό Εργαστήριο Ιωαννίνων Χρ Κατσάρη 2 , Τ.Κ. 45444   – ΙΩΑΝΝΙΝΑ, , υπόψιν κ. Τσιμογιάννη Παρασκευής   (τηλ. επικοινωνίας: 26510- 27396).   • Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων 09/05/2013
  • Ημερομηνία λήξης υποβολής                  18/05/2013
 Αρχείο Λήψη Αρχείου

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: