Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

(5) Ατοµα στην Πάτρα

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/  Την πρόσληψη , από 23-05-2013, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου δίµηνης χρονικής διάρκειας , συνολικού αριθµού πέντε (5) ατόµων για την κάλυψη πρόσκαιρων αναγκών της ∆/νσης Τεχνικών Έργων και της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας , που εδρεύει στην Πάτρα.

Υποβολή αιτήσεων και απαιτούµενα δικαιολογητικά :  
Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να υποβάλλουν αυτοπροσώπως αίτηση , συνοδευόµενη από τα απαραίτητα  δικαιολογητικά , στη ∆/νση ∆ιοίκησης της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας ( Τµήµα Προσωπικού , Πανεπιστηµίου 254 ( Κτήριο Β΄ ) Τ.Κ. 26110 Πάτρα , τηλ . 2613-613437, 2613-613146) εντός επτά (07) ηµερών από την δηµοσίευση της παρούσας δηλ . έως και την 20/5/2013 ,  επισυνάπτοντας στην αίτηση τα απαιτούµενα δικαιολογητικά : 
1. Αίτηση στην οποία πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται , εκτός από τα προσωπικά στοιχεία του υποψηφίου , το ΑΜΚΑ , ο ΑΦΜ και ο Α.Μ. ΙΚΑ του υποψηφίου .
2. Πιστοποιητικό τίτλου σπουδών
 3. Υπεύθυνη ∆ήλωση Ν. 1599/86 ότι δεν έχουν καταδικαστεί
 4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
5. Επικυρωµένη φωτοτυπία ταυτότητας 
6. Υπεύθυνη ∆ήλωση Ν. 1599/86 ότι δεν έχουν απασχοληθεί στον φορέα µέσα στο 12µηνο
7. Ακριβές φωτοαντίγραφο της σχετικής άδειας (όπου απαιτείται ) 

 epanaprokirixi_ADA.pdf

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: