Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

2 Προσλήψεις στο Τμήμα Κτηνιατρικής Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας Καρδίτσας

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/ Την πρόσληψη , µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου , συνολικά δύο (2) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Τµήµατος Κτηνιατρικής της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας – Περιφέρειας Θεσσαλίας που εδρεύει στην Καρδίτσα.

  (1) ΠΕ Κτηνιάτρων
  (1) ΥΕ Εργατών/τριών Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ .2 και να την υποβάλουν , είτε αυτοπροσώπως , είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο , εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή , είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή , στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση : Λαρίσης 46, Τ.Κ. 43100 , Καρδίτσα , απευθύνοντάς την στη ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής - Τµήµα Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας , υπόψιν κ. Καλύβα Μαρίας (τηλ . επικοινωνίας : 24413-55249). 
Αρχείο Λήψη Αρχείου


 

Δεν υπάρχουν σχόλια: