Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

3 Προσλήψεις στην 8Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ν.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/   Πρόσληψη συντηρητών µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για τις ανάγκες του έργου ΕΣΠΑ: «Εργασίες αποκατάστασης και συντήρησης στις Μονές της Νήσου της λίµνης των Ιωαννίνων»

Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής

       Όσοι επιθυµούν να προσληφθούν, καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση  και να την υποβάλουν µε τα συνηµµένα δικαιολογητικά, νοµίµως επικυρωµένα, είτε αυτοπροσώπως , είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά (σε περίπτωση  ταχυδροµικής υποβολής οι αιτήσεις µε τα συνηµµένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην Υπηρεσία έως την ηµεροµηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων) στα γραφεία της υπηρεσίας στην διεύθυνση: 8η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων 45221 Κάστρο Ιωάννινα, υπόψιν κ. Κατερίνη ΄Ελενας  (τηλ. επικοινωνίας: 2651025989, 39580)  εντός προθεσµίας πέντε (5) εργασίµων ηµερών  που αρχίζει από την εποµένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόµβο (ιστοσελίδα) της εφαρµογής ∆ΙΑΥΓΕΙΑ ( http://diavgeia.gov.gr ) και του ΥΠ.ΠΟ.Τ. ( http://www.yppo.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας  (27-05-2013 έως 31-05-2013). 


 Αρχείο Λήψη Αρχείου


 

Δεν υπάρχουν σχόλια: