Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

30 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΗ ΙΕ΄ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ (ΛΑΡΙΣΑΣ).

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/    Την πρόσληψη Τριάντα (30) ΥΕ Ειδικευµένων Εργατών µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου «Κατασκευή υπολειπόµενων εργασιών έργου επαναδηµιουργίας λίµνης Κάρλας – Α΄ Φάση – Αρχαιολογία» για τις αρµοδιότητες της ΙΕ΄ ΕΠΚΑ του έργου «Κατασκευή υπολειπόµενων εργασιών έργου επαναδηµιουργίας λίµνης Κάρλας – Α΄ Φάση» για χρονικό διάστηµα έως τριών (3) µηνών και όχι πέραν της 31 ης Αυγούστου 2013. 

Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής
       Όσοι επιθυµούν να προσληφθούν, καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση  και να την υποβάλουν µε τα συνηµµένα δικαιολογητικά, νοµίµως επικυρωµένα, είτε αυτοπροσώπως , είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά (σε περίπτωση  ταχυδροµικής υποβολής οι αιτήσεις µε τα συνηµµένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην Υπηρεσία έως την ηµεροµηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων) στα γραφεία της Υπηρεσίας στη διεύθυνση: ΙΕ΄ Ε.Π.Κ.Α., ∆ιαχρονικό Μουσείο Λάρισας-Μεζούρλο Τ.Θ. 1126, Λάρισα, υπόψη Γραµµατείας κ. Γαρόφλο Απόστολο  (τηλ. επικοινωνίας: 2413-508207)  εντός προθεσµίας πέντε (5) εργασίµων ηµερών  που αρχίζει από την εποµένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόµβο (ιστοσελίδα) της εφαρµογής ∆ΙΑΥΓΕΙΑ ( http://diavgeia.gov.gr ) και (http://www.yppo.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας από 20-05-2013 έως 24-05-2013). 

Δεν υπάρχουν σχόλια: