Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

5 Θέσεις στην Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας Σπηλαιολογίας Νοτ . Ελλάδος

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/ Την πρόσληψη του παρακάτω επιστηµονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου , για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών στο πλαίσιο του υποέργου : « Συντήρηση , αποκατάσταση και ανάδειξη των Σπηλαίων Αλεπότρυπας και Βλυχάδας ∆ιρού »

 Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής

 Όσοι επιθυµούν να προσληφθούν , καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν µε τα συνηµµένα δικαιολογητικά , νοµίµως επικυρωµένα , είτε αυτοπροσώπως , είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο , εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή
 των αιτούντων θεωρηµένη από δηµόσια αρχή , είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή (σε περίπτωση ταχυδροµικής υποβολής οι αιτήσεις µε τα συνηµµένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην Υπηρεσία έως την ηµεροµηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων ) στα γραφεία της Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας Σπηλαιολογίας Νοτ . Ελλάδος , στην διεύθυνση : Αρδηττού 34 β, 11636 Αθήνα , ( υπόψη κ. Περσεφόνης Παυλάκη τηλ . επικοινωνίας : 210- 92.25.709) εντός προθεσµίας πέντε (5) εργασίµων ηµερών , που αρχίζει από την εποµένη της καταχώρησης στο διαδικτυακό  κόµβο ( ιστοσελίδα ) της εφαρµογής  ∆ΙΑΥΓΕΙΑ (www.et.diavgeia.gov.gr ) και του ΥΠΑΙΘΠΑ . ( www.yppo.gr ) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας ( από 9-5-2013 έως .15-5-2013 )

Αρχείο Λήψη Αρχείου


 

Δεν υπάρχουν σχόλια: