Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

(57) Άτομα στο Δήμο Λέσβου

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου, συνολικά πενήντα επτά (57) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή
παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Λέσβου, που εδρεύει
 στον Νομό Λέσβου.
 
  Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ
ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο
από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους 
θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα
 γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Δήμος Λέσβου, Ελ. Βενιζέλου 13-17, ΤΚ 81100, Μυτιλήνη,
απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού, υπ’ όψιν κ. Ν. Ανδρόνικου (τηλ. επικοινωνίας:
2251-350597).
 


 

Δεν υπάρχουν σχόλια: