Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

Ανακοίνωσης/ Προκήρυξης Θέσεων Απασχόλησης Κοινωφελούς Χαρακτήρα στον τομέα του Πολιτισμού για την περιφερειακή ενότητα Μεσσηνίας

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/
Ότι αναρτήθηκαν οι πίνακες αξιολόγησης (πίνακες αποκλειόμενων, κατάταξης και προσληπτέων ωφελούμενων) της υπ' αριθμ.  ΚΟΧ.Π. 6.1005/2/2013 Ανακοίνωσης/ Προκήρυξης Θέσεων Απασχόλησης Κοινωφελούς Χαρακτήρα στον τομέα του Πολιτισμού για την περιφερειακή ενότητα Μεσσηνίας, στα πλαίσια συμμετοχής του, ως Δικαιούχος Φορέας, στην υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΥΠΟΤ/Α1/ΕΠΑΝΑΔΙ/1507/23-4-2012 (ΑΔΑ: Β49ΨΓ-ΓΨΧ) (ΕΥΤΟΠ 10) Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού, που αφορά την υλοποίηση Έργων/ Υποέργων με τίτλο «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στον τομέα του Πολιτισμού».

Συγκεκριμένα, αναρτήθηκαν στο αρμόδιο παράρτημα του Φορέα μας τα εξής:
1. 1. Πρακτικό ανάρτησης των πινάκων αξιολόγησης
2. 2. Αλφαβητικός πίνακας αποκλειόμενων, με αναγραφή του λόγου αποκλεισμού
3. 3. Πίνακας κατάταξης κατά αύξουσα σειρά ΑΜΚΑ, με αναγραφή της μοριοδότησης που αντιστοιχεί σε καθένα βαθμολογούμενο κριτήριο
4. 4. Πίνακας κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, με αναγραφή της μοριοδότησης που αντιστοιχεί σε καθένα βαθμολογούμενο κριτήριο
5. 5. Πίνακας προσληπτέων κατ’ αλφαβητική σειρά με αναγραφή του ΑΜΚΑ, της συνολικής τους βαθμολογίας καθώς και του κωδικού θέσης πρόσληψης για την οποία έχουν επιλεγεί.
Επίσης, οι ανωτέρω πίνακες αξιολόγησης έχουν αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή:
· Στην ιστοσελίδα του Φορέα μας (www.epeka.gr)
· Στην ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας Πολιτισμού & Τουρισμού (http://ep.culture.gr)
· Στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr)
Κατά των εν λόγω πινάκων επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους στα γραφεία του Δικαιούχου - Φορέα μας, ήτοι από την 16/05/2013 έως και την 22/05/2013. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο Α.Σ.Ε.Π. (Πουλίου 6, Αθήνα, Τ.Θ. 14307, Τ.Κ. 11510).

Οι ωφελούμενοι-προσληπτέοι υποψήφιοι της ΚΟΧ.Π. 6.1005/2/2013 Ανακοίνωσης/ Προκήρυξης, εντός των επόμενων ημερών, θα κληθούν από τα αρμόδια Στελέχη του παραρτήματος του Φορέα για αποδοχή ή μη της θέσης απασχόλησης για την οποία έχουν επιλεγεί και για υπογραφή της σχετικής σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.

Επίσης, οι προσληπτέοι κατά την υπογραφή της σύμβασης θα πρέπει να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά:
1. Αντίγραφο Αποδεικτικού Στοιχείου Ταυτότητας (π.χ. δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, διαβατήριο κλπ.).
2. Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/86 ότι δεν απασχολούνται σε άλλο συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα την τρέχουσα περίοδο.
3. Φωτοτυπία αποδεικτικού εγγράφου του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. (π.χ. αντίγραφο αποδεικτικού έκδοσης Α.Φ.Μ., αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος κλπ.).
4. Φωτοτυπία αποδεικτικού εγγράφου του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ).
5. Φωτοτυπία αποδεικτικού εγγράφου του Αριθμού Μητρώου ΙΚΑ (π.χ. βιβλιάριο ασθενείας, βεβαίωση ΙΚΑ κλπ.). Όσοι δεν έχουν ήδη Αριθμό Μητρώου ΙΚΑ, θα αποκτήσουν μόλις γίνει η πρόσληψή τους.
6. Φωτοτυπία της 1ης σελίδας του βιβλιαρίου του τραπεζικού τους λογαριασμού, όπου αναγράφεται το όνομά τους (ως δικαιούχοι ή συν-δικαιούχοι) και το ΙΒΑΝ τους.
7. Τέλος, οι υπήκοοι τρίτων χωρών οφείλουν να προσκομίσουν και άδεια διαμονής με ισχύ που καλύπτει τη χρονική περίοδο έως και τη λήξη της σύμβασης.
Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι όροι της σχετικής Ανακοίνωσης/ Προκήρυξης Θέσεων Απασχόλησης Κοινωφελούς Χαρακτήρα στον τομέα του Πολιτισμού, αναφορικά με τις προσλήψεις (ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ).

Περισσότερες πληροφορίες στο Παράρτημα του Δικαιούχου – Φορέα μας:
· Αγία Τριάδα – Δυτικό Κέντρο, Τ.Κ. 24100 Καλαμάτα, τηλ.: 27210-97222, fax: 27210-97222

Attachments:
Download this file (1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ (ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑ ΑΥΞ. ΣΕΙΡΑ ΑΜΚΑ).pdf)1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ (ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑ ΑΥΞ. ΣΕΙΡΑ ΑΜΚΑ).pdf
Download this file (2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ (ΠΛΗΡΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) (ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑ ΦΘΙΝ. ΒΑΘΜΟΛ. ΣΕΙΡΑ).pdf)2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ (ΠΛΗΡΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) (ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑ ΦΘΙΝ. ΒΑΘΜΟΛ. ΣΕΙΡΑ).pdf
Download this file (3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ (ΜΟΝΟ ΑΜΚΑ) (ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑ ΑΥΞ. ΣΕΙΡΑ ΑΜΚΑ).pdf)3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ (ΜΟΝΟ ΑΜΚΑ) (ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑ ΑΥΞ. ΣΕΙΡΑ ΑΜΚΑ).pdf
Download this file (4. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ (ΜΟΝΟ ΑΜΚΑ) (ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑ ΦΘΙΝ. ΒΑΘΜΟΛ. ΣΕΙΡΑ).pdf)4. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ (ΜΟΝΟ ΑΜΚΑ) (ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑ ΦΘΙΝ. ΒΑΘΜΟΛ. ΣΕΙΡΑ).pdf
Download this file (5. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ (ΠΛΗΡΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) (ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑ ΟΝΟΜ-ΝΥΜΟ).pdf)5. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ (ΠΛΗΡΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) (ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑ ΟΝΟΜ-ΝΥΜΟ).pdf
Download this file (ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ.pdf)ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ.pdf

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: