Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

5 Θέσεις στο Δήµο Θεσσαλονίκης

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/  Την πρόσληψη , µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου , συνολικά πέντε (5) ατόµων για την υλοποίηση του συγχρηµατοδοτούµενου ευρωπαϊκού προγράµµατος « Ανάπτυξη ∆οµών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των Γυναικών και για την καταπολέµηση της βίας – Ανάπτυξη και Λειτουργία Ξενώνων Φιλοξενίας » στον Άξονα Προτεραιότητας 08 του Επιχειρησιακού Προγράµµατος « ∆ιοικητική Μεταρρύθµιση 2007-2013» του ∆ήµου Θεσσαλονίκης

Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ .2 και να την υποβάλουν , ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή , στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση : ∆ήµος Θεσσαλονίκης ,  ∆/νση ∆ιαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων , Τµήµα Μητρώων και ∆ιαδικασιών Προσωπικού , Βασ . Γεωργίου Α1, Τ.Κ. 546 40, Θεσσαλονίκη  απευθύνοντάς την υπόψη κας Σινανιάν Ευπραξίας ( τηλ . επικοινωνίας : 2313317116, 2313317130, 2313317626 και 2313317262).

Πλήρες κείμενο ανακοίνωσης υπ’αριθμ. ΣΟΧ 1/2013


 

Δεν υπάρχουν σχόλια: