Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

6 εργατοτεχνίτες στο Κάστρο Ιωαννίνων

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/ Προκήρυξη ̟πρόσληψης 6 εργατοτεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου  για χρονικό διάστηµα οκτώ (8) µηνών µε δυνατότητα ανανέωσης.

Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής
Όσοι επιθυµούν να προσληφθούν, καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν µε τα συνηµµένα δικαιολογητικά, νοµίµως επικυρωµένα, είτε αυτοπροσώπως , είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά (σε περίπτωση ταχυδροµικής υποβολής οι αιτήσεις µε τα συνηµµένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην Υπηρεσία έως την ηµεροµηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων) στα γραφεία της υπηρεσίας στην διεύθυνση: 8η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, 45221, Κάστρο, Ιωάννινα. Υπόψιν κας Νάκου Βασιλικής και Πούλιου Μαρκέλλας (τηλ. επικοινωνίας: 26510 25989 & 26510 39580) ,  εντός προθεσµίας πέντε (5) εργάσιµων ηµερών  που αρχίζει από την εποµένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόµβο (ιστοσελίδα) της εφαρµογής ∆ΙΑΥΓΕΙΑ ( http://diavgeia.gov.gr ) και του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.-Γενική Γραµµατεία Πολιτισµού ( http://www.yppo.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (από 14-05- 2013 έως 20-05-2013).

Αρχείο Λήψη Αρχείου


 

Δεν υπάρχουν σχόλια: