Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

(18) Ατοµα στον Πύργο Ηλείας

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/ Την πρόσληψη , µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου , συνολικά δεκαοκτώ (18) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του ∆ήµου Πύργου , που εδρεύει στον Πύργο Ηλείας.

  Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ .2 και να την υποβάλουν , είτε αυτοπροσώπως , είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο , εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή , είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή , στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση : ∆ήµος Πύργου , Πατρών και Τάκη Πετρόπουλου , Τ.Κ. 27100 Πύργος , απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού υπόψιν κας Ζωής Ασηµακοπούλου (τηλ . επικοινωνίας : 26213-62632-62633).

Αρχείο Λήψη Αρχείου

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: