Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

60 θέσεις στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης με τίτλο «Πληροφορική και Τηλεματική» προσφέρει το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο και το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής.

Οι υποψήφιοι μπορούν να εισαχθούν στις κατευθύνσεις: «Υπολογιστικές και Διαδικτυακές Τεχνολογίες και Εφαρμογές», «Προηγμένα Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και Εφαρμογές» και «Πληροφοριακά Συστήματα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων». Το πρόγραμμα παρέχει τη δυνατότητα για σπουδές πλήρους και μερικής φοίτησης, ενώ ο συνολικός αριθμός θέσεων ανέρχεται σε 60. Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι τμημάτων πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι αντίγραφο πτυχίου (επικυρωμένο), πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών (επικυρωμένο), περίληψη διπλωματικής ή πτυχιακής εργασίας, εφόσον έχει εκπονηθεί ή εκπονείται, αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, έως δύο συστατικές επιστολές, αντίτυπα επιστημονικών δημοσιεύσεων, άρθρων (εάν υπάρχουν), βεβαίωση σχετικής επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχει), τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης της αγγλικής γλώσσας τουλάχιστον επιπέδου «Β2», με σχετικά πιστοποιητικά και φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
Η κατάταξη
Στη διαμόρφωση της τελικής βαθμολογίας και κατάταξης των υποψηφίων συμβάλλουν ο βαθμός πτυχίου, η βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά με την κατεύθυνση που επιθυμεί να παρακολουθήσει ο υποψήφιος, η διπλωματική εργασία, η σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι δημοσιεύσεις - ανακοινώσεις, η συνέντευξη και οι συστατικές επιστολές.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος μέχρι τις 31 Μαΐου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες και παραλαβή του έντυπου αίτησης στη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Χαροκόπου 89, Τ.Κ. 17671, Καλλιθέα).
Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο: 210-9549280 καθώς και στην ιστοσελίδα www.msc.dit.hua.gr

http://www.ethnos.gr

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: