Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

6 Προσλήψεις στο έργο « ΣΤΕΡΕΩΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΕΩΣ Ν. ΣΕΡΡΩΝ »

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/  Την πρόσληψη τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για χρονικό διάστηµα 5&1/2   µηνών (Πεντέµισι µήνες).
  « ΣΤΕΡΕΩΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΕΩΣ Ν. ΣΕΡΡΩΝ ». 

Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής

 Όσοι επιθυµούν να προσληφθούν, καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν µε τα συνηµµένα δικαιολογητικά, νοµίµως επικυρωµένα, είτε αυτοπροσώπως , είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή στα γραφεία της 12 ης ΕΒΑ Κύπρου 14, 65110 Καβάλα (Υπεύθυνη παραλαβής κ. Αραµπατζή Μαρία) καθηµερινά 9.00-13.30, είτε ταχυδροµικά (σε περίπτωση ταχυδροµικής υποβολής οι αιτήσεις µε τα συνηµµένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην Υπηρεσία έως την ηµεροµηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων) , στα γραφεία της 12 ης ΕΒΑ Κύπρου 14, 65110 Καβάλα (στον φάκελο να σηµειωθεί: Για πρόσληψη στο έργο «ΣΤΕΡΕΩΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΕΩΣ Ν. ΣΕΡΡΩΝ», τηλ. πληροφοριών: 2510224716 κ. Αραµπατζή ), εντός προθεσµίας πέντε (5) εργασίµων ηµερών που αρχίζει από την εποµένη της καταχώρισης, στις 17.05.2013, α) στο διαδικτυακό κόµβο (ιστοσελίδα) της εφαρµογής ∆ΙΑΥΓΕΙΑ ( http://diavgeia.gov.gr ), β) του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α ( http :// www . yppo . gr ) και γ) της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (από 20.05.2013 έως 24.05.2013 και τις ώρες 09.00 έως τις 13.30)

Αρχείο Λήψη Αρχείου

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: