Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

6 Θέσεις στο ∆ήµο Ευρώτα Ν. Λακωνίας

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/ Ο ∆ήµος Ευρώτα ύστερα από την υπ’ αριθ. 140/2013 – Α∆Α: ΒΕΧΟΩΡΛ-ΞΘΙ απόφαση του ∆.Σ, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικού αριθµού έξι (06) ατόµων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του.

6    Εργάτες γενικών καθηκόντων ΥΕ 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του ∆ήµου Ευρώτα  (∆/νση: Σκάλα Λακωνίας  Τ.Κ. 23051 τηλ: 27353-60028 ) και αρµόδια για την παραλαβή είναι η υπάλληλος κ. Βασιλακάκου Π. Σταυρούλα κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες . Οι  ενδιαφερόµενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά µέσα σε προθεσµία πέντε ( 5) ηµερών από την εποµένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του ∆ήµου.


 Αρχείο Λήψη Αρχείου


 

Δεν υπάρχουν σχόλια: