Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

9 Πρόσληψης στο δήμο Αγίου Νικολάου Κρήτης

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/ 
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εννέα (9) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Αγίου Νικολάου, που εδρεύει στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης.

 
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
θέσης
Υπηρεσία
Έδρα υπηρεσίας
Ειδικότητα
Διάρκεια σύμβασης
Αριθμός
ατόμων
100
Δήμος Αγίου Νικολάου
Άγιος Νικόλαος
ΤΕ Τοπογράφων Μηχανικών
8
1
101
Δήμος Αγίου Νικολάου
Άγιος Νικόλαος
ΔΕ Δομικών Έργων
8
2
102
Δήμος Αγίου Νικολάου
Άγιος Νικόλαος
ΔΕ Τεχνιτών Οδοποϊίας
8
3
103
Δήμος Αγίου Νικολάου
Άγιος Νικόλαος
ΔΕ Μηχανοτεχνιτών Αυτοκινήτων
8
1
104
Δήμος Αγίου Νικολάου
Άγιος Νικόλαος
ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (εκσκαφέα-φορτωτή, ομάδας Β΄, τάξης Δ’)
8
1
105
Δήμος Αγίου Νικολάου
Άγιος Νικόλαος
ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (εκσκαφέα-φορτωτή, ομάδας Β΄, τάξης Γ’)
8
1

 
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αγίου Νικολάου, Γουρνιών και Γιαμπουδάκη γωνία, 1ος όροφος, Τ.Κ. 72100, Άγιος Νικόλαος Ν. Λασιθίου, απευθύνοντας την στο Γραφείο Προσωπικού, υπόψιν κ. Ανδρουλάκη, κ. Αγγελάκη (τηλ. επικοινωνίας: 2841083229).
 
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 03-05-2013 έως και 13-05-2013.

Ανακοίνωση υπ'αριθμ. ΣΟΧ 1/2013 

Δεν υπάρχουν σχόλια: