Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ Υ∆ΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/ Όσοι ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονοµείς , µε τους όρους που αναφέρονται παρακάτω , να
καταθέσουν τις αιτήσεις τους από την 28-05-2013 έως την 04-06-2013  στους προέδρους ή εκπροσώπους
των ∆ηµοτικών ή Τοπικών Κοινοτήτων στις έδρες των ∆ηµοτικών Ενοτήτων .

 Αριθµός θέσεων 
Το δηµοτικό συµβούλιο µε την υπ ’ αριθµ . 295/2013 απόφαση του , καθόρισε τον αριθµό των θέσεων των
υδρονοµέων  ως εξής : 
Α. Για τη ∆ηµοτική Ενότητα Κοζάνης , στην περιοχή Καραγιάννια  µία  (1)  θέση µε µερική
     απασχόληση
Β. Για τη ∆ηµοτική Ενότητα Αιανής ,  στην ∆ηµοτική Κοινότητα  Αιανής µία (1) θέση µε µερική
     απασχόληση
Γ. Για τη ∆ηµοτική Ενότητα Ελίµειας ,  στην Τοπική  Κοινότητα  Άνω Κώµης µία  (1 ) θέση µε 
    µερική απασχόληση
∆. Για τη ∆ηµοτική Ενότητα Ελλησπόντου , δύο (2) θέσεις µε µερική απασχόληση

 Πληροφόρηση ενδιαφεροµένων
Πληροφορίες παρέχονται την αρµόδια υπάλληλο , κα Χατζηµανώλη , στο τηλ 2461350441
Αντίγραφο της πρόσκλησης διατίθενται  στους ενδιαφερόµενους στις έδρες των ∆ηµοτικών ενοτήτων του
∆ήµου Κοζάνης . 

 Αρχείο Λήψη Αρχείου

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: