Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

Πρόσληψη προσωπικού διάρκειας 2 µηνών στο Δήμο Χαλανδρίου

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/  Πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου διάρκειας 2 µηνών στο Δήμο Χαλανδρίου

 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά στα γραφεία του Ν.Π.∆.∆ (∆/νση: Αισχύλου 28,  και αρµόδιος για την παραλαβή είναι η υπάλληλος κ. ∆ηµοπούλου Ανδριανή) κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Οι  ενδιαφερόµενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά µέσα σε προθεσµία τριών (3) ηµερών από την εποµένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Νοµικού Προσώπου. 

Αρχείο Λήψη Αρχείου

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: