Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διανομή δελτίων θεάματος

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/

Ο Οργανισµός Γεωργικών Ασφαλίσεων στα πλαίσια Προγράµµατος ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΘΕΑΤΡΩΝ, του Λογαριασµού Αγροτικής Εστίας (Λ.Α.Ε):  α) ανακοινώνει ότι θα διανεμηθούν συνολικά 100.000 Δελτία Θεάµατος ελεύθερης επιλογής για παραστάσεις - συµπεριλαµβανοµένων και των παιδικών- της θερινής θεατρικής περιόδου 2013 και της χειµερινής περιόδου 2013- 2014, σε πόλεις όλων των νοµών της χώρας.    
β) Καλεί όσους θεατρικούς επιχειρηµατίες ενδιαφέρονται να συνάψουν σχετική σύµβαση µε τον ΟΓΑ, να στείλουν το αργότερο µέχρι 7-6-2013:   
  1. Έντυπο Αίτησης - Υπεύθυνης Δήλωσης (θα αναζητηθεί στην ιστοσελίδα του ΟΓΑ www.oga.gr
  2. Ιδιωτικό Συµφωνητικό εις διπλούν (θα αναζητηθεί στην ιστοσελίδα του ΟΓΑ www.oga.gr
  3. Βεβαίωση αρµόδιας Δ.Ο.Υ. από την οποία να προκύπτουν οι τιµές των εισιτηρίων. 
  4. Αποδεικτικό υποβολής Γνωστοποίησης της αρµόδιας Δ.Ο.Υ. µε το πρόγραµµα των παραστάσεων σε περίπτωση περιοδείας (τίτλος έργου, ηµεροµηνίες, πόλεις). Επισηµαίνεται ότι εφόσον κατά τη διάρκεια της περιοδείας, υπάρξει οποιαδήποτε µεταβολή στο πρόγραµµα, ο θεατρικός επιχειρηµατίας υποχρεούται να αποστέλλει πριν την παράσταση, την τροποποιητική κατάσταση που υπέβαλε στη Δ.Ο.Υ. για την εν λόγω αλλαγή, στο φαξ της Αγροτικής Εστίας 210 3841602. 
  5. Τα νοµιµοποιητικά έγγραφα της εταιρείας, εφόσον η επιχείρηση λειτουργεί υπό εταιρική µορφή (ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, Α.Ε, Ε.Π.Ε, ΣΩΜΑΤΕΙΟ). 
Οι επιχειρηματίες που είχαν συµβληθεί µε τον ΟΓΑ το προηγούµενο έτος, και δεν έχει επέλθει οποιαδήποτε µεταβολή στη νοµική µορφή ή στη διαχείριση της επιχείρησης δεν θα προσκοµίσουν τα έγγραφα αυτά.  
Οι ως άνω Αιτήσεις- Δηλώσεις, µπορούν να υποβληθούν είτε απευθείας στα γραφεία του Οργανισµού, είτε να αποσταλούν ταχυδροµικά, το αργότερο µέχρι 7-6-2013 (πρωτόκολλο ΟΓΑ ή σφραγίδα Ταχυδροµείου) στην κατωτέρω διεύθυνση: 

ΠΡΟΣ: 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (Ο.Γ.Α.) 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΚΛΑΔΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ 
Ταχ. Δ/νση: Πατησίων 30- 101 70 ΑΘΗΝΑ 
 Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται καθηµερινά: 08:00 έως 14:00 στα τηλέφωνα: 
  • 2131519303 κα Φώτη M. 
  • 2131519233 κα Μπερεδάκη  Γ. 
Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα «http://www.oga.gr/index.php» στην ενότητα «Ανακοινώσεις» 

Δεν υπάρχουν σχόλια: