Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

Υπεύθυνη Δήλωση όσα πρέπει να ξέρετε για τον τρόπο συμπλήρωσης

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/ Υπεύθυνη Δήλωση, το έντυπο και όσα πρέπει να ξέρετε για τον τρόπο συμπλήρωσης και τα αποτελέσματα που παράγει.

Αποτελείται από 4 βασικές ενότητες στοιχείων:

- Την πρώτη τη συναντάμε ξεκινώντας τη συμπλήρωση της δήλωσης. Είναι  ο τίτλος της Υπηρεσίας προς την οποία απευθύνεται ο οποίος θα πρέπει να αναγραφεί οπωσδήποτε και σωστά, με κεφαλαία γράμματα. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν γνωρίζει ακριβώς τον τίτλο είναι προτιμότερο να αφήσει αυτή τη γραμμή κενή και να την συμπληρώσει κατά την κατάθεσή της στη δημόσια υπηρεσία.

- Στη δεύτερη ενότητα αναγράφονται τα ατομικά στοιχεία εκείνου ή εκείνης που κάνει τη δήλωση. Και εδώ γράφουμε με κεφαλαία γράμματα τα στοιχεία μας έχοντας υπόψη ότι το όνομα του πατέρα και της μητέρας πρέπει να συνοδεύονται και από το επώνυμο.

- Ακολουθεί το βασικότερο τμήμα της υπεύθυνης δήλωσης που δεν είναι άλλο από το κείμενο που συγκεκριμενοποιεί τα στοιχεία ή τα γεγονότα που θέλουμε να βεβαιώσουμε. Το κείμενο αυτό σε πολλές περιπτώσεις δίνεται έτοιμο από την Υπηρεσία για την οποία προορίζεται και αναγράφεται στο έντυπο που περιγράφει τη διαδικασία και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, στις περιπτώσεις όμως που δεν υπάρχει τέτοιο υπόδειγμα το κείμενο θα πρέπει να είναι σύντομο και να περιγράφει με σαφήνεια όλα τα στοιχεία της δήλωσης.

- Τελευταία ενότητα είναι εκείνη που περιλαμβάνει την ημερομηνία και την υπογραφή η οποία νομίζουμε ότι δεν χρίζεται περεταίρω διευκρινίσεις.

Η υπεύθυνη δήλωση δεν χιάζεται να θεωρηθεί για το γνήσιο της υπογραφής στις περιπτώσεις που κατατίθεται αυτοπρόσωπα. Στις περιπτώσει όμως που κατατίθεται με εξουσιοδότηση από άλλο άτομο ή αποστέλλεται ταχυδρομικά, τότε θα πρέπει να έχει θεωρηθεί για το ιδιόχειρο της υπογραφής σε κάποιο ΚΕΠ, Αστυνομικό Τμήμα ή δικηγόρο.

Τα αποτελέσματα που παράγονται με την κατάθεση της υπεύθυνης δήλωσης είναι ανάλογα του περιεχομένου της καθώς η υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται λαμβάνει τα στοιχεία και γεγονότα που περιγράφονται ως αληθή. Για το λόγο αυτό ο νομοθέτης προβλέπει σοβαρές ποινές σε βάρος των παραβατών. Ειδικότερα στο Ν.1599/86 προβλέπεται: «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.»

Υπεύθυνη δήλωση προς ιδιώτες

Έχει επικρατήσει εσφαλμένα η αντίληψη ότι μια υπεύθυνη δήλωση παράγει τα ίδια αποτελέσματα και έχει τις ίδιες κυρώσεις, όταν απευθύνεται σε κάποιο ιδιώτη. Λάθος, υπεύθυνη δήλωση κατά την έννοια του Ν.1599/86 υφίσταται μόνο ανάμεσα στις συναλλαγές Δημοσίου και ιδιώτη. Σε περίπτωση που μια τέτοια δήλωση απευθύνεται σε ιδιώτη, αυτή μπορεί να εκληφθεί σαν μια κοινή δήλωση που θα συνταχθεί σε ένα απλό κομμάτι χαρτί προκειμένου να πιστοποιήσει ένα γεγονός και δεν παράγει άμεσα αποτελέσματα αλλά μπορεί να αποτελέσει αποδεικτικό στοιχείο και να προκαλέσει την κλήση για εξέταση του συντάκτη σε μια ποινική διαδικασία. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: