Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

(1) Ατοµο για την κάλυψη εποχικών Δηµ . Εν . Κερατέας Δήµου Λαυρεωτικής

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/ Το Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου « ΚΕΦΑΛΟΣ » του ∆ήµου Λαυρεωτικής ανακοινώνει την
πρόσληψη µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου , ενός (1) ατόµου για την
κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών του και δη του Κ.Α.Π.Η. της
∆ηµοτικής Ενότητας Κερατέας

 Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ .2 και να την υποβάλουν , είτε αυτοπροσώπως , είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο , εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή , είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή ,  στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση : Λεωφόρος Αθηνών – Σουνίου αρ . 37 Κερατέα Τ.Κ. 190 01 ( για το ΝΠ∆∆ « ΚΕΦΑΛΟΣ » ∆ήµου Λαυρεωτικής ), απευθύνοντάς την υπόψιν της κας Αγγελή Ειρήνης (τηλ . Επικοινωνίας : 2299320235).

Αρχείο Λήψη Αρχείου


 

Δεν υπάρχουν σχόλια: