Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

105 Προσλήψεις στο Δήμο Λαρισαίων

Google+ http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά εκατόν πέντε
(105) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ∆ήµου Λαρισαίων

 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣOX.2
µαζί µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, όπως φαίνονται στον ΠΙΝΑΚΑ Β της παρούσας
ανακοίνωσης και στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ II του παραρτήµατος που αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της
ανακοίνωσης, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον
η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε
συστηµένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας µας, οδός Ίωνος ∆ραγούµη αριθµός 1 Τ.Κ.
41222, στον 3ο
όροφο του ∆ηµοτικού Καταστήµατος, αρµόδιος: κος. Αναστασίου Αθανάσιος (τηλ.
Επικοινωνίας 2413-500244) εντός προθεσµίας δέκα ( 10 ) ηµερών, που αρχίζει από την εποµένη
ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφηµερίδες, δηλαδή από 14/06/2013 
έως 25/06/2013.


Παρακάτω μπορείτε να βρείτε όλες τις χρήσιμες πληροφορίες.Δεν υπάρχουν σχόλια: