Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

(12) Ατοµα στο Δήµο Αγίου Βασιλείου ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Google+ http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/Ο ∆ήµος Αγίου Βασιλείου Ν. Ρεθύµνης, ανακοινώνει ότι βάση της αριθ. 88/2013 απόφασης του
∆ηµοτικού Συµβουλίου (έλεγχος νοµιµότητας 596/28-05-2013 απόφαση Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
Κρήτης), πρόκειται να προσλάβει δώδεκα (12) άτοµα, ειδικότητας ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας µε σύµβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου διάρκειας δύο (2) µηνών, για την εκτέλεση εργασιών
καθαρισµού των ακτών του δήµου, καθαρισµού των οδών και των πλατειών των οικισµών, την
περισυλλογή βαρέων αντικειµένων από τους οικισµούς καθώς και ως συνοδοί στο απορριµµατοφόρο της
ανακύκλωσης.

Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να διαθέτουν τα παρακάτω τυπικά προσόντα:

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
∆εν απαιτούνται τυπικά προσόντα.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ
Οι Υποψήφιοι:
1. Πρέπει να έχουν συµπληρώσει το 18ο
και να µην έχουν υπερβεί το 65ο
έτος της ηλικίας τους.
2. Πρέπει να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση
των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.
3. ∆εν πρέπει να έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα και τα σχετικά
κωλύµατα των Π∆ 164/2004 και Π∆ 180/2004.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόµενοι µαζί µε την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς επικυρωµένα όλα
τα δικαιολογητικά που τη συνοδεύουν.
Αναφέρουµε ενδεικτικά:
1. Κυρωµένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνοµικής τους ταυτότητας.
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
3. Πρόσφατη βεβαίωση του ΟΑΕ∆ για την απόδειξη της ανεργίας ή υπεύθυνη δήλωση του ν.
1599/86 ότι ο υποψήφιος είναι άνεργος.
4. Βεβαίωση µονίµου κατοικίας.
5. Βεβαίωση προϋπηρεσίας (αν υπάρχει).
6. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 ότι δεν έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 8 του Υπαλ.
Κώδικα.
7. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 µε την οποία θα δηλώνουν αν το αµέσως
προηγούµενο δωδεκάµηνο έχουν απασχοληθεί σε δηµόσια υπηρεσία και σε καταφατική
περίπτωση την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης (έναρξη-λήξη)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του ∆ήµου Αγίου Βασιλείου ∆/νση
Σπήλι, 2832340205 και αρµόδια για την παραλαβή είναι η υπάλληλος κ. Μαρία Κλειδή, εντός
προθεσµίας πέντε ηµερών από την εποµένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του
∆ηµαρχείου.


ΑρχείοΛήψη ΑρχείουΔεν υπάρχουν σχόλια: