Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

(2) Ατοµα µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/Την πρόσληψη δύο (2) ατόµων , µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου , για την κάλυψη παροδικών αναγκών των υπηρεσιών του ∆Η .ΛΙ .ΤΑ .Π.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ - ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ :
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν αίτηση , εντός προθεσµίας επτά (7) ηµερών , που αρχίζει από την εποµένη ηµέρα της ανάρτησης της ανακοίνωσης στο χώρο ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Πάτµου και των ∆ηµοτικών Καταστηµάτων Αγαθονησίου και Λειψών . ( ∆ηλαδή : από 04-06-2013 µέχρι 10-06-2013).

Την αίτηση µπορούν να υποβάλλουν είτε αυτοπροσώπως , είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς
πρόσωπο , εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή , είτε
ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή , στην ακόλουθη διεύθυνση : Χώρα Πάτµου ΤΚ 85500,
απευθύνοντάς την στη γραµµατεία του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Πάτµου , υπόψιν κας Κάππου
Αναστασίας ( τηλ . επικοινωνίας : 2247360316). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής , ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων .

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να προµηθεύονται το έντυπο της αίτησης από το ∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Πάτµου και από του ∆ήµους Αγαθονησίου και Λειψών , στις πιο πάνω διευθύνσεις .


 Αρχείο Λήψη Αρχείου

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: