Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

Πρόσληψη δεκαέξι (16) ατόμων στο Δήμο Αλίμου

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/ Πρόσληψη δεκαέξι (16) ατόμων κλάδου ΥΕ Εργατών διαρκείας δύο (2) μηνών, με σκοπό την κάλυψη κατεπειγουσών και εποχικών αναγκών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 2738/1999, του άρθρου 206 παρ. 1,του Ν.3584/2007 (Κ.Κ.Δ.Κ.Υ.). Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως καταθέσουν εντός τριών (3) ημερών, από την δημοσίευση της παρούσης, αίτηση στο Τμήμα Πρωτοκόλλου (Ισόγειο) προσκομίζοντας επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας και πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης. Για πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Προσωπικού / Γραφείο Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου (3ος όροφος).

Τηλέφωνο: 213 200 8066

Αρχείο Λήψη Αρχείου


 

Δεν υπάρχουν σχόλια: