Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

(25) Άτομα ανειδίκευτου προσωπικού στον ΑΗΣ Αμυνταίου - Φιλώτα

Google+ http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/
Ο ΑΗΣ Αµυνταίου-Φιλώτα ενδιαφέρεται για την πρόσληψη είκοσι πέντε (25)
εκτάκτων ηµεροµισθίων ανειδίκευτων εργατών, µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου
(60 ηµεροµίσθια), για την κάλυψη εποχικών η παροδικών αναγκών του Σταθµού.


Καλούνται οι ενδιαφερόµενοι που επιθυµούν να καλύψουν τις παραπάνω θέσεις να
υποβάλλουν από 10/06/2013 έως 19/06/2013 στη Γραµµατεία του Σταθµού την
ειδική έντυπη Αίτηση –Υπεύθυνη ∆ήλωση.

Απαιτούµενα δικαιολογητικά µε την υποβολή της αίτησης: 

1. Πρόσφατη βεβαίωση του ΟΑΕ∆ για τον προσδιορισµό του χρονικού διαστήµατος ανερ-
γίας του υποψηφίου, η ηµεροµηνία έκδοσης της οποίας δεν πρέπει να απέχει περισσότερο
από (10) εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία έναρξης της προθεσµίας υποβολής των
αιτήσεων. Αποκλείεται η απόδειξη µε υποβολή υπεύθυνης δήλωσης και κάρτας ανεργίας.

2. Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης.

3. Φωτοαντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας.

4. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνει αν έχει απασχοληθεί στη
∆ΕΗ Α.Ε., µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας (π.χ. σύµβαση έργου, ηµεροµίσθιος κ.α., εκτός
πρακτικής άσκησης) κατά το τελευταίο έτος, καθώς και τα χρονικά διαστήµατα που απα-
σχολήθηκε.

Πρόσληψη εκτάκτου ανειδίκευτου προσωπικού στον ΑΗΣ Αμυνταίου - Φιλώτα

Δεν υπάρχουν σχόλια: