Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

ΔΕΗ:(506) Άτομα εκτάκτου προσωπικού στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας, στο Ν. Κοζάνης

Google+ http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά Πεντακοσίων
έξι (506) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής
Μακεδονίας, για το Νομό Κοζάνης, που εδρεύει στο 7 χιλ. Πτολ. - Κοζάνης.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 ετών έως 65 να έχουν την υγεία και την
φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που
επιλέγουν. 
Λεπτομέρειες για τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν όσοι επιθυμούν να
επιλεγούν για μια από τις θέσεις καθώς και τα κριτήρια επιλογής των
προσλαμβανομένων αναφέρονται στην ανακοίνωση που θα αναρτηθεί στη
ΔΕΗ/ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και στο χώρο ανακοινώσεων
Νομαρχίας Κοζάνης & Φλώρινας καθώς και στους Δήμους & Δ.Δ. που αναφέρονται στην
προκήρυξη. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της υπηρεσίας μας
ΔΕΗ/ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ αυτοπροσώπως ή με νόμιμο
εκπρόσωπο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή (συμπληρωμένη με πλήρη
δικαιολογητικά, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση ΔΕΗ
ΑΕ/Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας 7ο
χιλ. Πτολ/δος – Κοζάνης) κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες με έναρξη την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης στον Τοπικό τύπο
ή της ανάρτησής της στον πίνακα ανακοινώσεων του ΛΚΔΜ και εντός προθεσμίας δέκα
(10) ημερολογιακών ημερών ήτοι από 17.06.2013 μέχρι και 26.06.2013


Πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας, στο Ν. Κοζάνης
Ανακοίνωση  ΣΟΧ 1/2013

Περίληψη


Δεν υπάρχουν σχόλια: