Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

ΕΛΤΑ: Μέσα στο καλοκαίρι οι προκηρύξεις για 806 θέσεις

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/

Μέσα στο καλοκαίρι αναμένεται η έκδοση του πολυαναμενόμενου διαγωνισμού των Ελληνικών Ταχυδρομείων για την πρόσληψη 806 εποχικών υπαλλήλων στα καταστήματα και στις υπηρεσίες όλης της χώρας.

Ανώτατο στέλεχος του φορέα διατηρεί επιφυλάξεις σχετικά με τον ακριβή χρόνο έκδοσης της προκήρυξης, καθώς αρμόδιο για την έγκριση των θέσεων είναι το υπουργείο Ανάπτυξης, το οποίο δεν έχει εκδώσει ακόμα τη σχετική απόφαση.
Τα τοπικά παραρτήματα θα εκδώσουν ξεχωριστά προκηρύξεις. Από το σύνολο των θέσεων, 500 αφορούν την Αττική, 90 τη Θεσσαλονίκη, ενώ οι υπόλοιπες 216 κατανέμονται στην περιφέρεια
Οι θέσεις αφορούν προσωπικό Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, το οποίο θα προσληφθεί με πλήρη ή μερική απασχόληση για το χρονικό διάστημα των οκτώ και τεσσάρων μηνών. Ειδικότερα, οι θέσεις κατανέμονται σε:
  • 270 άτομα με σύμβαση ορισμένου χρόνου οκτάμηνης διάρκειας πλήρους απασχόλησης,
  • 532 άτομα με σύμβαση ορισμένου χρόνου οκτάμηνης διάρκειας μερικής απασχόλησης, και
  • Τέσσερα άτομα με σύμβαση ορισμένου χρόνου τετράμηνης διάρκειας πλήρους απασχόλησης.
Αναφορικά με τις ειδικότητες που θα προκηρυχθούν, αντιστοιχούν σε αποφοίτους Γυμνασίου και Λυκείου και είναι οι ΔΕ Διανομέων, Εσωτερικής Εκμετάλλευσης και Οδηγών και η ΥΕ Διαμετακομιστών. Η κατανομή των θέσεων ανά ειδικότητα έχει ως εξής:
- ΔΕ Διανομέων, 460 θέσεις,
- ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλλευσης, 239 θέσεις,
- ΔΕ Οδηγών, 61 θέσεις, και
- ΥΕ Διαμετακομιστών, 46 θέσεις.
Από το σύνολο των θέσεων, 500 θέσεις αφορούν τις υπηρεσίες και τα καταστήματα της Αττικής και 90 της Θεσσαλονίκης, ενώ οι υπόλοιπες 216 θέσεις κατανέμονται σε καταστήματα των ΕΛΤΑ στην περιφέρεια.

Προσόντα
Οσο για τα προσόντα βάσει των οποίων θα μοριοδοτηθούν οι υποψήφιοι ανά ειδικότητα, είναι τα ακόλουθα:


ΔΕ Διανομέων
Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής, ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας, και άδεια οδήγησης μοτοσικλέτας κατηγορίας Α΄ (σταδιακής πρόσβασης), εκτός του μοτοποδηλάτου, η οποία να είναι σε ισχύ.


ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλλευσης
Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Χρηματοπιστωτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών ή Πτυχίο Β΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ), ανεξάρτητα από ειδικότητα, ή Πτυχίο Α΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Οικονομίας και Διοίκησης, ή απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Λυκείου ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, ανεξάρτητα από κλάδο ή ειδικότητα, ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου, ανεξάρτητα από ειδικότητα, ή Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης, ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

Απαιτείται, επίσης, γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα επεξεργασίας κειμένων, υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών Διαδικτύου.
ΔΕ Οδηγών
Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικοτήτων: (α) Τεχνικού Αυτοκινήτων Οχημάτων ή (β) Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων ή Πτυχίο Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου τμήματος Μηχανικών Αυτοκινήτων ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου ή Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ, ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτου ή συναφούς ειδικότητας, ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. Επιπλέον, οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας σε ισχύ, και πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) για όσους απαιτείται.

ΥΕ Διαμετακομιστών
Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.

Οι υποψήφιοι θα μοριοδοτηθούν επίσης βάσει κοινωνικών κριτηρίων, όπως ο χρόνος ανεργίας, η προϋπηρεσία, ο αριθμός των ανήλικων τέκνων, αλλά και η ιδιότητά τους ως μελών ή αρχηγών μονογονεϊκών οικογενειών ή ως πολυτέκνων.

http://www.ethnos.gr
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: