Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

90 ιεροδιδάσκαλοι ισλαμικής θρησκείας στις μουφτείες

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/

Διαγωνισμό για την πλήρωση 90 θέσεων ιεροδιδασκάλων ισλαμικής θρησκείας στις μουφτείες της Θράκης διενεργεί το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Συγκεκριμένα θα καλυφθούν 30 θέσεις στη Μουφτεία Ξάνθης, 45 θέσεις στη Μουφτεία Κομοτηνής και 15 θέσεις στη Μουφτεία Διδυμοτείχου.
Οι ιεροδιδάσκαλοι θα προσληφθούν με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας 9 μηνών και αντικείμενο τη διδασκαλία του Κορανίου
Οι ιεροδιδάσκαλοι θα προσληφθούν με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας 9 μηνών και αντικείμενο τη διδασκαλία του Κορανίου, στα τεμένη της Θράκης ή εφόσον το επιθυμούν και προκύψει σχετική ανάγκη και σε δημόσια σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Θράκης, σε μαθητές μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας που έχουν απαλλαγεί από το μάθημα των θρησκευτικών.
Επιπλέον, προς κάλυψη επειγουσών αναγκών, οι ιεροδιδάσκαλοι μπορούν με απόφαση του οικείου μουφτή να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην Κεντρική Υπηρεσία της Μουφτείας, ως βοηθητικό διοικητικό προσωπικό.

Προσόντα
Για να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό, οι υποψήφιοι πρέπει να είναι Ελληνες πολίτες μόνιμοι κάτοικοι Θράκης, μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας, να έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους (το 20ο για την κατηγορία ΥΕ), να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νομίμως από αυτές, να μην υπάρχει κώλυμα από ποινική καταδίκη και να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα για την άσκηση των καθηκόντων τους. Για την κατηγορία Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν πτυχίο Ισλαμικών Σπουδών Ανώτατης Θεολογικής Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ενώ ελλείψει κατάλληλων υποψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν και απόφοιτοι των Ιεροσπουδαστηρίων της Θράκης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Για την κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν απολυτήριο τίτλο εκπαιδευτικού ιδρύματος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αναγνωρισμένος τίτλος της αλλοδαπής, ενώ για τις θέσεις Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης χρειάζεται απολυτήριος τίτλος Γυμνασίου ή σχολείου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ή αναγνωρισμένος τίτλος της αλλοδαπής αντίστοιχης κατηγορίας.

Υποβολή αιτήσεων
Για τη συμμετοχή στη διαδικασία, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση έως τις 6 Ιουνίου και να την υποβάλουν είτε αυτοπροσώπως είτε ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή, στις ακόλουθες διευθύνσεις:

  • Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης, Διοικητήριο, Τ.Κ. 671 00, Ξάνθη, Τ.Θ. 157 (τηλ.: 25413502 95).
  • Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης, Στ. Κυριακίδη 91, Τ.Κ. 691 00, Κομοτηνή (τηλ.: 2531022884).
  • Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Εβρου, Δήμητρας 19, Τ.Κ. 681 00, Αλεξανδρούπολη (τηλ.: 25510882 99).
Επίσης θα πρέπει να καταθέσουν τα εξής δικαιολογητικά:επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας ή του διαβατηρίου, βιογραφικό σημείωμα για τις μέχρι σήμερα ασχολίες του σχετικά με τη διδασκαλία του Κορανίου, που θα αποδεικνύονται με νόμιμα παραστατικά, υπεύθυνη δήλωση από την οποία θα προκύπτει ότι δεν συντρέχουν κωλύματα διορισμού, ότι ο υποψήφιος έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις και ότι είναι μόνιμος κάτοικος Θράκης, καθώς και επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου σπουδών.
Η επιλογή των υποψήφιων ιεροδιδασκάλων για την κάθε μουφτεία θα γίνει από την αντίστοιχη πενταμελή Επιτροπή ιεροδιδασκάλων, έπειτα από συνέντευξη. Περισσότερες πληροφορίες στον δικτυακό ιστότοπο του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων http://www.minedu.gov.gr.

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: