Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΗΝ 9η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Google+ http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/   Πρόσληψη τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση εργασιών στο υποέργο 2 ΄΄Αρχαιολογία ‘’ του έργου : ΄΄Διευθέτηση ρεμάτων περιοχής επέκτασης Δ/Δ Θέρμης ‘’ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, ενταγμένο στο ΕΣΠΑ.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής  
     Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν, καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση  και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, νομίμως επικυρωμένα, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά (σε περίπτωση  ταχυδρομικής υποβολής οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην Υπηρεσία έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων) στα γραφεία της υπηρεσίας στην διεύθυνση: 9η Ε.Β.Α. Επταπύργιο Θεσσαλονίκης Τ.Κ. 540 03 , Τ.Θ. 18432, (τηλ. επικοινωνίας: 2313310428)  εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών  που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α (http://www.yppo.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (από 7-6-2013 έως 13-6-2013 και κατά τις ώρες 9.00π.μ. έως 14.00μ.μ.)

 Αρχείο Λήψη Αρχείου

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: