Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

Πρόσληψη με οκτάμηνη σύμβαση ενός ατόμου ειδικότητας ΔΕ Xειριστών Γκρέιντερ

Google+ http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/ Την πρόσληψη , µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου , συνολικά ενός (1) ατόµου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ∆ήµου Θέρµης που εδρεύει στη Θέρµη Νοµού Θεσσαλονίκης.

  Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ .2 και να την υποβάλουν , είτε αυτοπροσώπως , είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο , εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή , είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή , στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση : ∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ , ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1, ΤΚ 57001, απευθύνοντάς την στο Τµήµα Προσωπικού υπόψιν της κ. Βασιλική Καραµούτσιου ή Μελίνα Ραµπίδου ή Τολίκα Μαρία ( τηλ . επικοινωνίας : 2313-300747, 2313-300742, 2313- 300744). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής , ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων .

Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ηµέρες (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά ) και αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφηµερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστηµα της υπηρεσίας µας και στο χώρο ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος , εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν µεταγενέστερη της δηµοσίευσης στις εφηµερίδες . Έναρξη υποβολής αιτήσεων από 8  Ιουνίου έως και  17 Ιουνίου 2013 και  ώρες 8:00 πµ -12:00 µµ .


 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΣΕΠ ΣΟΧ
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: