Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

Πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού στη Δ/νση Πωλήσεων στην Περιφέρεια Νομού Αττικής

Google+ http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού
αριθμού εξήντα επτά (67) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των
Μονάδων της Διεύθυνσης Πωλήσεων (ΔΠΩΛ) στη Διοικητική Περιφέρεια Αττικής.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και
να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο,
εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα γραφεία
της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση : ΔΕΗ, Κλάδος Πωλήσεων Αττικής, Αριστείδου
5-7, Τ.Κ 105 59 – Αθήνα 1ος όροφος (τηλέφωνα επικοινωνίας : 210-3287141, 210-3287151 &
210-3287160) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση : ΔΕΗ,
Διεύθυνση Πωλήσεων, Ναυαρίνου 10, Τ.Κ 106 80 – Αθήνα απευθύνοντας την στον  Τομέα  Λειτουργικής Υποστήριξης υπόψιν κου Διγενόπουλου Δημήτριου ή κας Φολτοπούλου
Παναγιώτας (τηλέφωνα επικοινωνίας : 210-3673424 – 25 – 26

Πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού στη Δ/νση Πωλήσεων στην Περιφέρεια Νομού Αττικής
Ανακοίνωση  ΣΟΧ 1/2013


Αίτηση

Παράρτημα Ανακοίνωσης


Παράρτημα Η/Υ


Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων από 19.06.2013 έως και 28.06.2013


Δεν υπάρχουν σχόλια: