Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

Πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού στη Δ/νση Υδροηλεκτρικής Παραγωγής

Google+ http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου,
ενός (1) ατόµου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της ∆/ΝΣΗΣ
Υ∆ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (∆ΥΗΠ) που εδρεύει στην Αθήνα

Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ
ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο
εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την
υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη
επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση:
∆ΕΗ Α.Ε./∆ΥΗΠ, οδός Αγησιλάου 56-58 ΑΘΗΝΑ , απευθύνοντάς την στo
ΓΡ.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ υπόψιν κ ∆Ε∆Ε∆ΗΜΟΥ Μαρία 521 / 5ος όροφος (τηλ.
επικοινωνίας: 210-3355129)

Πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού στη Δ/νση Υδροηλεκτρικής Παραγωγής
Ανακοίνωση  ΣΟΧ 1/2013Αρμόδιος υπάλληλος : Μ. ΔΕΔΕΔΗΜΟΥ τηλ. 2103355129
Η υποβολή αιτήσεων από 19/6/2013 μέχρι 28/6/2013 

Δεν υπάρχουν σχόλια: