Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

Πρόσληψη Καθηγητών Φυσικής Αγωγής στο Δήμο Παύλου Μελά

Google+ http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4)
    ατόμων για την κάλυψη αναγκών για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου στο Δημοτικό
    Κολυμβητήριο του Δήμου Παύλου Μελά Ν. Θεσ/νικης
  • 2 ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα κολύμβηση
  • 2 ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα κολύμβηση και πτυχίο ναυαγοσωστικής

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την αίτησή τους με τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο,
εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε
ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη
διεύθυνση: Δήμος Παύλου Μελά, Λαγκαδά 221, ΤΚ 56430 Σταυρούπολη Νομού
Θεσσαλονίκης, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Αθλητισμού, υπόψη κ. Ματθαίου Καϊσίδη
(τηλ. επικοινωνίας 2313302835 και 2310643963). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων
ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο
φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των
υποψηφίων.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι επτά (7) ημέρες (υπολογιζόμενες
ημερολογιακά) και αρχίζει την Πέμπτη 13/6 και διαρκεί μέχρι και την Τετάρτη 19/6/2013


ΑρχείοΛήψη Αρχείου


Δεν υπάρχουν σχόλια: