Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

ΔΕΗ:Πρόσληψη εκτάκτου ανειδίκευτου προσωπικού στο Συγκρότημα Αχελώου

Google+ http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/
Πρόσληψη έκτακτου ημερομίσθιου προσωπικού (εργάτες) με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (60 ημερομίσθια) συνολικά τριών (3) ατόμων, για
κάλυψη εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών (εργασίες καθαρισμού, συντηρήσεις
εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, αποψίλωση περιβάλλοντος χώρου κ.λ.π) του
Συγκροτήματος Αχελώου της ΔΥΗΠ.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία 18 έως 65 ετών, να έχουν υγεία και φυσική
καταλληλότητα που θα τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που
επιλέγουν.

Κατά την διαδικασία της επιλογής και εφόσον οι αιτήσεις των υποψηφίων είναι
περισσότερες από τις προς κάλυψη θέσεις, πέραν της καταλληλότητας του κάθε
υποψηφίου για την συγκεκριμένη εργασία, θα λαμβάνονται υπόψη, ενδεικτικά και όχι
περιοριστικά, κριτήρια όπως:

- Εντοπιότητα

- Ανεργία και χρονικό διάστημα αυτής

- Στοιχεία οικογενειακής κατάστασης

- Προηγούμενη εμπειρία στη ΔΕΗ εντός τριετίας

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, να υποβάλουν την Ειδική Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση,
στην Γραμματεία του Συγκροτήματος Αχελώου (αρμόδια κ. Κολοβάκη Μ.) εντός
προθεσμίας επτά (7) ημερών που αρχίζει από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο
Ανακοινώσεων :
 της Υπηρεσίας,
 του Δημοτικού καταστήματος Αγρινίου,
 της Δημοτικής Ενότητας Στράτου και
 αντίστοιχα ΚΕΠ
μέχρι 18/06/2013 και ώρα 14:00.

Πρόσληψη εκτάκτου ανειδίκευτου προσωπικού στο Συγκρότημα Αχελώου

Δεν υπάρχουν σχόλια: