Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

8 Άτομα στο ∆ΗΜΟ ΦΙΛΙΑΤΩΝ Ν ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

Google+ http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/
Πρόσληψη οκτώ (8) ατόμων: έξι (6) ατόμων ειδικότητας εργατών γενικώνκαθηκόντων ΥΕ
ενός (1) ατόμου ειδικότητας Οδηγών ∆Ε και ενός (1) ατόμου ειδικότητας χειριστών μηχανημάτων έργων «Εσκαφέα» με σύμβαση δίμηνης διάρκειας.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι, καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλλουν, είτεαυτοπροσώπως 
είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση
φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή,μέσα σε προθεσμία 
επτά (7) ημερών
από 04-07-2013 έως και 10-07-2013, στα γραφεία του ∆ήμου 
 Ελευθερίου Βενιζέλου 8-Φιλιάτες 
(Γραφείο Προσωπικού)τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
(Τηλέφωνα επικοινωνίας 2664-3-60164 
και 2664-0-22213)

 Αρχείο Λήψη Αρχείου


 

Δεν υπάρχουν σχόλια: