Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

Πρόσκληση για Εκπαιδευτές στα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης από το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου για ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ στα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης.


Το αντικείμενο εργασίας των παραπάνω θέσεων, ενδεικτικά, είναι:
  • η διδασκαλία των εκάστοτε θεματικών αντικειμένων στα τμήματα μάθησης, σε σχετικές ειδικότητες των υποψηφίων
  • η συμμετοχή στις συντονιστικές και ενημερωτικές συναντήσεις
  • η συμμετοχή στις διαδικασίες αξιολόγησης της Πράξης
  • η ορθή τήρηση των εντύπων των τμημάτων μάθησης και η τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων παράδοσης εντύπων και εκθέσεων
Τα ειδικά και αναλυτικά καθήκοντα των εκπαιδευτών θα περιγράφονται στη σύμβαση.
Οι Εκπαιδευτές θα ενταχθούν με βάση το σύνολο των μορίων τους σε πίνακες ταξινομημένους ανά Περιφερειακή Ενότητα και Ειδικότητα και θα επιλέγονται σύμφωνα με την κατάταξή τους με βάση το σύνολο των μορίων τους σε πίνακες ταξινομημένους ανά Περιφερειακή Ενότητα και Ειδικότητα, προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες που θα προκύψουν στους Δήμους της αντίστοιχης Περιφερειακής Ενότητας. Οι υποψήφιοι μπορούν να επιλέξουν μεταξύ των παρακάτω Περιφερειακών Ενοτήτων:
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Δράμας
Έβρου
Καβάλας
Ξάνθης
Ροδόπης
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Ημαθίας
Θεσσαλονίκης
Κιλκίς
Πέλλας
Πιερίας
Σερρών
Χαλκιδικής
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
Γρεβενών
Καστοριάς
Κοζάνης
Φλώρινας
Περιφέρεια Ηπείρου
Άρτας
Θεσπρωτίας
Ιωαννίνων
Πρέβεζας
Περιφέρεια Θεσσαλίας
Καρδίτσας
Λάρισας
Μαγνησίας
Τρικάλων
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
Ζακύνθου
Κέρκυρας
Κεφαλληνίας
Λευκάδας
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Αιτωλοακαρνανίας
Αχαΐας
Ηλείας
Περιφέρεια Αττικής
Βόρειος Τομέας Αθηνών
Δυτικός Τομέας Αθηνών
Κεντρικός Τομέας Αθηνών
Νότιος Τομέας Αθηνών
Πειραιώς και Νήσων
Ανατολική Αττική
Δυτική Αττική
Περιφέρεια Πελοποννήσου
Αργολίδος
Αρκαδίας
Κορινθίας
Λακωνίας
Μεσσηνίας
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
Λέσβου
Σάμου
Χίου
Περιφέρεια Κρήτης
Ηρακλείου
Λασιθίου
Ρεθύμνης
Χανίων
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι επιτρέπεται να υποβάλουν πρόταση για μία μόνο ειδικότητα και σε μία μόνο Περιφερειακή Ενότητα / Τομέα της επιλογής τους. Η επιλογή περισσότερων αποτελεί λόγο αποκλεισμού από τη διαδικασία επιλογής.
Οι δημόσιοι υπάλληλοι κατατάσσονται στο τέλος του πίνακα επιλογής και προκειμένου να αναλάβουν εργασία υποχρεούνται να προσκομίσουν άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου από την υπηρεσία τους.
Η αίτηση υποψηφιότητας υποβάλλεται υποχρεωτικά σε ηλεκτρονική μορφή και υπέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης. Η ακρίβεια των στοιχείων που αναφέρονται σε αυτήν την αίτηση – δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ.4 Ν.1599/1986).
Η παρούσα πρόσκληση διατίθεται από την ιστοσελίδα του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. www.inedivim.gr, στο σύνδεσμο προκηρύξεις και η αίτηση θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά
στη διεύθυνση
 http://sde.ideke.edu.gr. Αιτήσεις που δεν υποβάλλονται με την ανωτέρω (ηλεκτρονική) μορφή και αποστέλλονται ταχυδρομικά, με e - mail ή με fax δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.
Προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων: από 07.01.2012 έως και 18.01.2013 και ώρα 15.00 (ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων).
Οι υποψήφιοι θα καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους εντός σφραγισμένου φακέλου διάστασης Α4. Τα δικαιολογητικά θα αποσταλούν ταχυδρομικώς ή θα υποβληθούν ιδιοχείρως έως Παρασκευή 25.01.2013 στη Διεύθυνση:
Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης
Αχαρνών 417 και Κοκκινάκη, 11143 Αθήνα
(Κεντρική Γραμματεία , 3ος όροφος)
Στο φάκελο πρέπει να αναγράφεται:
ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ
των Πράξεων με τίτλο: «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης – Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας»
ΑΠ7 και ΑΠ8
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ..................
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ...................
Ο φάκελος δικαιολογητικών θα φέρει απαραίτητα υπογεγραμμένη εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης. Αν για οποιοδήποτε λόγο ο υποψήφιος δεν μπορεί να εκτυπώσει την ηλεκτρονική αίτηση, θα υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα καταγράφει τον αριθμό πρωτοκόλλου που θα του έχει αποδώσει το ηλεκτρονικό σύστημα κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής της αίτησής του.

Περισσότερες πληροφορίες (αμοιβή, συστημα επιλογής, μοριοδότηση, δικαιολογητικά) στην Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: