Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2013 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου στο Δήμο Πειραιά

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/ Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την υλοποίηση του συγχρηματοδοτούμενου ευρωπαϊκού προγράμματος στο πλαίσιο της πράξης «Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των Γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας- Δημιουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας σε τοπικό επίπεδο στον άξονα προτεραιότητας 07», του Ε.Π.«Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» του Δήμου Πειραιά.

Ειδικότητες: ΠΕ Ψυχολόγων (1), ΔΕ Διοικητικό Στέλεχος (1), ΥΕ Φυλάκων (3), ΥΕ Καθαριστής (1)


Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής 

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ .2 και να την υποβάλουν , είτε αυτοπροσώπως , είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο , εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή , είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή , στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση : ∆ήµος Πειραιά , ∆ραγάτση 12, Τ.Κ. 185 35, Πειραιάς , απευθύνοντάς την στο Τµήµα Προσωπικού Ιδιωτικού ∆ικαίου , 6 ος όροφος , Γραφείο 12 υπόψιν κας Χατζηνικολάου Αικατερίνης ( τηλ . επικοινωνίας : 210 4194249-50), από 04/04/2013  έως  και  15/04/2013. 


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (RAR - 975,13 Kb)              Στο NeoBux πληρώνεστε απλώς για την περιήγηση στις διαφημιζόμενες σελίδες.

Δεν υπάρχουν σχόλια: