Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

ΠΡΟΣΛΗΨΗ 9 ΑΤΟΜΑ ΣΤΗ Ζ΄ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/ Την πρόσληψη  επιστηµονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου, συνολικά εννέα (9) ατόµων για τις ανάγκες του του ενταγµένου στο Ε. Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα» του Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013 έργου «Αποκάλυψη και ανάδειξη Γυµνασίου-Χωροθέτηση νέας εισόδου του Αρχαιολογικού Χώρου Ολυµπίας» για χρονικό διάστηµα ενός (1) έτους.

  Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής  
 Όσοι επιθυµούν να προσληφθούν, καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση  και να την υποβάλουν µε τα συνηµµένα δικαιολογητικά, νοµίµως επικυρωµένα, είτε αυτοπροσώπως , είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά (σε περίπτωση  ταχυδροµικής υποβολής οι αιτήσεις µε τα συνηµµένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην Υπηρεσία έως την ηµεροµηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων) στα γραφεία της υπηρεσίας στην διεύθυνση: Αρχαία Ολυµπια, 270 65, υπ’ όψιν κου Χρήστου Σπηλιόπουλου (τηλ. επικοινωνίας: 26240-22529),                                       εντός προθεσµίας πέντε (5) εργασίµων ηµερών  που αρχίζει από την εποµένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόµβο (ιστοσελίδα) της εφαρµογής ∆ΙΑΥΓΕΙΑ ( http://diavgeia.gov.gr/f/yppot ) και του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. (http://www.yppo.gr , ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ) καθώς και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας την 24.04.2013 δηλαδή από 25.04.2013 έως 2.05.2013.


 

Δεν υπάρχουν σχόλια: