Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

20 Προσλήψεις στο ∆ήµο ∆οξάτου Ν.Δράμας

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/  Πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου Ο ∆ήµος ∆οξάτου ύστερα από την υπ’ αριθ. 48/2013 απόφαση του ∆.Σ, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό  µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικού αριθµού είκοσι (20) ατόµων.

8      Εργάτες  Ύδρευσης Άρδευσης Αποχέτευσης 
6      Εργάτες  Πρασίνου 
6      Εργάτες  Νεκροταφείων


ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του ∆ήµου  ∆οξάτου (∆/νση: Κων/νου Καραµανλή 37 Τ.Κ.66300 ∆οξάτο ∆ράµας  , τηλ: 2521352112) και αρµόδιος για την παραλαβή είναι ο υπάλληλος κ. Ωραιόπουλος Ηλίας  κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Οι  ενδιαφερόµενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών από την εποµένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του ∆ήµου ∆οξάτου. 

 Αρχείο Λήψη Αρχείου

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: