Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

2 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ

Google+ http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δύο (2)
ατόμων για την κάλυψη αναγκών για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου στο
Δημοτικό Κολυμβητήριο του Δήμου Παύλου Μελά Νομού Θεσσαλονίκης.

2  ΤΕ Νοσηλευτών  

Δημοτικό
Κολυμβητήριο
Δήμου
Παύλου Μελά

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ
ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο
εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την
υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη
επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Παύλου
Μελά, Λαγκαδά 221, ΤΚ 56430 Σταυρούπολη Νομού Θεσσαλονίκης, απευθύνοντάς
την στο Τμήμα Αθλητισμού, υπόψη κ. Ματθαίου Καϊσίδη (τηλ. επικοινωνίας
2313302835 και 2310643963). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων
ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που
φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην
αίτηση των υποψηφίων.


ΑρχείοΛήψη Αρχείου

Δεν υπάρχουν σχόλια: